Vision och värdegrund

Föreningens vision är en mångfaldig värld där människan minimerar sin påverkan på andra former av liv.

Arbetet inom Föreningen för Naturlik Bihållning bygger på demokrati, legalitet, respekt, fri åsiktsbildning, jämlikhet, objektivitet och effektivitet samt följande värderingar:

Vetenskapsbaserad: vi grundar vårt agerande på vetenskapliga teorier och fakta och strävar efter att hålla oss uppdaterade;

Hållbarhet: vi strävar efter en utveckling som tillgodoser dagens behov hos både människor och andra djurarter utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov; vi strävar efter att minimera vårt ekologiska fotavtryck;

Altruism: vi strävar efter att säkerställa välfärden för kommande generationer, för både människor och andra djurarter även om det kan innebära en försämrad välfärd här och nu;

Konsekvent: vi strävar efter att lösa problem från grunden istället för att bekämpa symtom; vi strävar efter att hitta den bästa lösningen oberoende av normer, vad som gjorts innan eller hur andra gör;

Biologisk mångfald: vi strävar efter att gynna den biologiska mångfalden;

Anti-speciesism: vi strävar efter att behandla alla djur lika;

Djuretik: vi strävar efter att inte hindra djuren från att leva i enlighet med sin natur;

Evolution: vi strävar efter att minimera vår påverkan på djurens evolution.